Partiosanastoa

Lippukunta

Paikallisen partiotoiminnan ydin on lippukunta eli paikallisyhdistys, johon laumat, vartiot ja vaeltajaryhmät kuuluvat. Lippukuntamme nimi on Sokkalan Sissit ry ja käytämme siitä lyhenettä SoSi. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Lippukunnassamme on noin 50 jäsentä.

Lippukunnanjohtaja

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.

Lippukunnanjohtajan varajohtaja/apulainen

Lippukunnanjohtajan “oikea käsi”.

Rahastonhoitaja

Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta.

Sihteeri

Huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä.

Koulutusvastaava

Huolehtii, että lippukunnan johtajat pääsevät tarvitsemaansa partiokoulutukseen

Jäsenrekisterivastaava

Pitää lippukunnan jäsenrekisterin ajan tasalla

Johtajisto

Kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka päättää lippukunnan tärkeistä asioista.

Kolo

Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolo sijaitsee Rantakylän nuorisotalon kanssa samassa pihapiirissä Vuolingontien varressa.

Sudenpentu

7–9-vuotias partiolainen

Lauma

7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on 8–12 sudenpentua. Lauma suorittaa sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut
ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. Laumaan voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.

Akela

Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Seikkailiija

10–12-vuotias partiolainen

Joukkue

10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkue ko-koontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on paljon toimintaa
ja retkiä kokousten lisäksi. Joukkueeseen voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.

Vartio

Seikkailijajoukkue jakaantuu 2–3 pienryhmään eli vartioon.

Sampo

Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Tarpoja

12–15-vuotias partiolainen

Tarpojavartio

12–15-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Tytöt ja pojat toimivat omissa vartioissaan. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on jo enemmän haastetta.

Tarpojavartionjohtaja

15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.

Tarpojaluotsi

Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.

Samoaja

15–17-vuotias partiolainen

Samoajavartio

15–17-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 samoajaa. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu ta-pahtumiin. Tytöt ja pojat toimivat omissa vartioissaan.

Samoajavartionjohtaja

15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.

Samoajaluotsi

Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.

Vaeltaja

18–22-vuotias partiolainen

Vaeltajavartio

18–22-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–5 vaeltajaa. Vartioon voi kuuluu sekä tyttöjä että poikia. Vartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.

Vaeltajavartionjohtaja

18–12-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa vartion toimintaa.

Vaeltajaluotsi

Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki.

Aikuinen

Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta.

Taustayhteisö

Lippukunnan toimintaa tukeva yhteistö. Lippukuntamme taustayhteisö on  seurakunta.

Aluejärjestö

Tietyn alueen lippukunnista koostuva yhdeistys. Sokkalan Sissit kuuluvat MIkkelin seudun Partiolaisiin eli MIspaan. Aluejärjestön tehtävänä on tukea lippukuntia mm. organisoimalla alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 13. Lippukuntamme piiri on Järvi-Suomen Partiolaiset ry, johon kuuluvat lippukunnat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnasta. Partiopiiristämme
käytetään lyhennettä JSP.

Keskusjärjestö

Keskusjärjestö on ylin kansallinen organisaatio, jonka jäseniä ovat partiopiirit. Keskusjärjestomme on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Keskusjärjestöstämme käytetään lyhennettä SP.

Maailmanjärjestöt

Maailmanjärjestöt ovat ylin kansainvälinen organisaatio. Maailmanjärjestöjä on kaksi, yksi tyttöpartiolaisille ja yksi poikapartiolaisille. Tyttöjen maailmanjärjestö on nimeltään Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja poikien nimeltään Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Kansalliset keskusjärjestöt ovat maailmanjärjestöjen jäseniä. Suomen Partiolaiset ry on sekä WAGGGS:n että WOSM:n jäsen, joten suomalaiset partiolaiset kantavat molempien maailmanjärjestöjen lupausmerkkiä paidassaan.